10 km. International Saint Denis 2019

10 km. International Saint Denis 2019

RANK

BIB
NAME
TIME

CHIP TIME

GENDER
CAT
PL.CAT

+

1 1 Albert CHEMUTAI 00:28:59 00:28:58 M Espoir
2 3 Agunafr BEKELE 00:29:04 00:29:04 M Senior
3 5 Daniel MUIVA KITONYI 00:29:16 00:29:16 M Senior
4 6 Joseph  MBATHA NZOKI 00:29:46 00:29:46 M Senior
5 11 Chumba BETHWEL KIBET 00:29:50 00:29:50 M Senior
6 4 El Hassan OUBADDI 00:30:03 00:30:03 M Senior
7 1893 Gatien AIRIAU 00:30:06 00:30:06 M Senior
8 9 Nicholas MULINGE MAKAU 00:31:04 00:31:04 M Senior
9 14 YOSI GOUADOUE 00:31:08 00:31:07 M Senior
10 10 Ernest KETWONY KIMUTAI 00:31:14 00:31:13 M Senior
11 7 Tony  PKIROR LINGANGOI 00:32:49 00:32:48 M Senior
12 59 ADAWARK ABERTA SADURA 00:33:14 00:33:14 F Senior
13 1659 Olivier LE STRAT 00:33:20 00:33:20 M Senior
14 1882 Illya JUSTIN 00:33:33 00:33:32 M Senior
15 13 JEREMIE CHARPENTIER 00:33:41 00:33:40 M Senior